معرفی

مشخصات فردی

مرضیه مسجودی

نام - نام خانوادگی : مرضیه   مسجودی

پست الکترونیکی : ma_masjoudi@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی گرایش بهداشت مادر و کودک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم پزشکی ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بهداشت باروری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم پزشکی شهید بهشتی (درحال تحصیل )

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه مامایی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382-08-01

مرضیه مسجودی
مرضیه مسجودی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^